English (United Kingdom)GreekDeutsch (DE-CH-AT)Russian (CIS)
images/stories/panorama/parnas.jpg
images/stories/panorama/parnas1.jpg
images/stories/panorama/tn__dsf3965.jpg
images/stories/panorama/tn_panorama1a.jpg
images/stories/panorama/untitled-1.jpg
images/stories/panorama/untitled-2.jpg
images/stories/panorama/untitled-3.jpg
images/stories/panorama/untitled-4.jpg

ειδική προσφορά


για το 2024
-20%

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα του Irida maisonettes.
Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους και προϋποθέσεις που ακολουθούν και αφορούν τη χρήση της ιστοσελίδας του Irida maisonettes (εφεξής «η Ιστοσελίδα μας» ή «η Ιστοσελίδα») πριν κάνετε χρήση της Ιστοσελίδα μας.


Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης
Χρησιμοποιώντας, διαχειρίζοντας, αποθηκεύοντας ή/και κάνοντας χρήση της Ιστοσελίδα μας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο καθώς και τις υπηρεσίες ή λειτουργίες που παρέχονται σε αυτήν ή από αυτή ή/και το περιεχόμενό της, τεκμαίρεται ότι έχετε ανεπιφύλακτα αποδεχτεί όλους τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με έναν ή όλους τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις οφείλετε να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μας.


Αλλαγές στην Ιστοσελίδα μας
Tα Irida maisonettes διατηρούν το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση τους, να τροποποιούν, διορθώνουν ή/και βελτιώνουν, αλλάζουν, αναστέλλουν ή τερματίσουν οποιοδήποτε τμήμα της Ιστοσελίδας μας ή του περιεχομένου της περιλαμβανομένων των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσης, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας που διατίθενται μέσω αυτής, περιλαμβανομένης ακόμα της πρόσβασής σας σε αυτή, οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Οι αλλαγές αυτές θα έχουν άμεση ισχύ, επομένως θα πρέπει να ελέγχετε περιοδικά τους παρόντες όρους για τυχόν αλλαγές. Η συνέχιση της χρήση της Ιστοσελίδας μας κατόπιν τοποθέτησης των τροποποιήσεων σε αυτή θα δηλώνει την εκ μέρους σας αποδοχή τους.


Σφάλματα
Τα Irida maisonettes  καταβάλλουν κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στο διαδικτυακό μας τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβείς και αληθείς; δεν φέρουν όμως καμία ευθύνη για την ορθότητα, πληρότητα ή επικαιρότητα τους.
Συνδέσεις προς άλλους Διαδικτυακούς Τόπους
Η Ιστοσελίδα μας δύναται να περιέχει συνδέσεις (hyperlinks) προς δικτυακούς τόπους των οποίων η διαχείριση ανήκει σε εταιρείες ή πρόσωπα πέραν του Irida maisonettes και οι οποίες παρέχονται για την διευκόλυνσή σας. Η παροχή αυτών των συνδεδεμένων δικτυακών τόπων από εμάς δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως έγκριση, χορηγία ή σύσταση χρήσης των ιστοσελίδων αυτών ή των υλικών που διαχειρίζονται ή των υπηρεσιών που παρέχονται από αυτές. Τα  Irida maisonettes δεν έχουν τον έλεγχο αυτών των άλλων ιστοσελίδων και δεν φέρουν καμία ευθύνη για το υλικό, τις υπηρεσίες ή το περιεχόμενο αυτών των τρίτων ή άλλων ιστοσελίδων, ούτε δεσμεύονται αναφορικά με συνδεδεμένους δικτυακούς τόπους.  
Οποιαδήποτε πληροφορία σας παρέχεται μέσω του διαδικτυακού μας τόπου ή σε σύνδεση προς άλλη ιστοσελίδα εναπόκειται στην απόλυτη διακριτική σας ευχέρεια να αξιολογήσετε και να ενεργήσετε βασιζόμενοι στην ιδιωτική σας βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης του

Irida maisonettes
Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε συνδέσεις από δικτυακούς τόπους τρίτων προς την Ιστοσελίδα μας οποιαδήποτε στιγμή.

Διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας μας
Τα  Irida maisonettes  θα καταβάλουν κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσουν την καλή λειτουργία του διαδικτυακού μας τόπου χωρίς να εγγυώνται ότι οι λειτουργίες του θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία.   


Περιορισμός Ευθύνης
Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία τα  Irida maisonettes και οι συνδεδεμένες με αυτά εταιρείες δεν θα φέρουν καμία ευθύνη (συμβατική ή άλλη), για οποιαδήποτε ζημία, δαπάνες ή βλάβη, περιλαμβανομένων ενδεικτικά των έμμεσων, αποθετικών ή παρεπόμενων ζημιών ή ζημιών απώλειας στοιχείων ή κερδών, εισοδημάτων ή πελατών που δύναται αποδοθεί (άμεσα ή έμμεσα) σε κάθε περίπτωση, ή που ήθελε προκύψει με οποιονδήποτε τρόπο από τη χρήση ή λειτουργία της Ιστοσελίδας μας ή τις πληροφορίες που εμπεριέχει ή (που μπορεί να προκύψει) εξαιτίας της αδυναμίας μας να παρέχουμε υπηρεσίες ή πληροφορίες που συνήθως παρέχονται από αυτή, εκτός της ευθύνης που ήθελε προκύψει από το δόλο ή βαριά αμέλεια  του Irida maisonettes και των συνδεδεμένων με αυτά εταιρειών.


Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
Εκτός αντιθέτου ρητής πρόβλεψης,  το περιεχόμενο του δικτυακού μας τόπου, συμπεριλαμβανομένων όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου και του υλικού του, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Irida maisonettes. Εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών και προϊόντων και εμπορικές επωνυμίες του Irida maisonettes ανήκουν αποκλειστικά στα  Irida maisonettes και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, της ευρωπαϊκής και διεθνής νομοθεσίας περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
Συνεπώς, το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας μας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση, υπό τον όρο ότι θα διατηρείτε όλες τις σημειώσεις που αφορούν στο δικαίωμα του δημιουργού και στα άλλα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, οι οποίες περιέχονται στο αυθεντικό υλικό, σε όλα τα αντίγραφα αυτού του υλικού. Απαγορεύεται η τροποποίηση του υλικού του διαδικτυακού μας τόπου με οποιονδήποτε τρόπο καθώς και η αναπαραγωγή, δημόσια έκθεση, εκτέλεση, «φόρτωση», διανομή, ή οποιαδήποτε χρήση του, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς.
Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής του από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο και χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
Εμπορικές επωνυμίες και λογότυπα τρίτων που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των αντίστοιχων δημιουργών τους.
Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μας ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτή οφείλετε να ενεργείτε σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και να μην προβαίνετε σε πράξεις ή παραλείψεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη λειτουργία του διαδικτυακού μας τόπου ή σε πνευματικά δικαιώματα  του Irida maisonettes και/ή τρίτων.


Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία
Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας μας διέπονται από την Ελληνική νομοθεσία. Οποιοδήποτε νομικό ζήτημα προκύψει από ή αναφορικά με την χρήση του διαδικτυακού αυτού τόπου θα υποβάλλεται προς επίλυση στα Δικαστήρια της Αθήνας τα οποία έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα.


Προστασία προσωπικών δεδομένων – E-Newsletters
Το e-mail δεν μπορεί να θεωρηθεί spam εφ'όσον αναγράφονται τα στοιχεία του αποστολέα και οι διαδικασίες διαγραφής από την λίστα παραληπτών. Αν είσαστε σε αυτή την λίστα κατά λάθος ή για οποιαδήποτε άλλο λόγο θέλετε να διαγραφεί το e-mail σας στείλτε μήνυμα με θέμα UNSUBSCRIBE / ΔΙΑΓΡΑΦΗ. Αυτό το μήνυμα σύμφωνα με το άρθρο 14 του νόμου 2672 / 1998 (ΦΕΚ 290 τ.Α) πληροί τις προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας περί διαφημιστικών μηνυμάτων. "Κάθε μήνυμα θα πρέπει να φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα ευκρινώς και θα πρέπει να δίνει στον δέκτη την δυνατότητα διαγραφής. Directive 2002/58/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Relative as A5-270/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου".